Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
המרחב של מדינת ישראל הינו מהצפופים בעולם. מרחב זה מאופיין בהטרוגניות גדלה והולכת של שימושי קרקע, הנובעת מהצורך לתת מענה לצרכיה המגוונים של המדינה ואוכלוסייתה. מורכבות מרחבית זו מציבה אתגר גדול לכל תהליך תכנוני, ברמה המקומית והלאומית. מדידות הנדסיות, לסוגיהן, מהוות חלק בלתי נפרד מכל תהליך תכנוני, על מגוון שלביו:
א. מדידות לשלב הכנת תכנית מתאר מחוזית או מקומית (תב"ע)
ב. ליווי תכנית עד לשלב מתן תוקף
ג. רישום פרצלציה
ד. הכנת תכניות לתכנון מפורט
ה. ליווי ופיקוח על ביצוע
ו. מסירת מגרשים לרוכשים

הצורך בתיאום הנדסי בין מבנים ותשתיות על פני ובתת הקרקע, מעלה את חשיבותן של המדידות ההנדסיות והופכן לנדבך קריטי עבור ניהול, תכנון ופיתוח סדורים של משאבי הקרקע. חברת מדבא מספקת שירותי מדידה הנדסית וכן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים הנדסיים לגופים ציבוריים, מוניציפאליים, פרטיים ואחרים .
מיפוי שדה
במהלך שלושת העשורים האחרונים, חווה תחום המדידות ההנדסיות שינויים מהירים ומהותיים, בראש ובראשונה הודות לשיפור בדיוק המדידה וקביעת המיקום הנגזרים משימוש גובר והולך במערכות מבוססות GPS. צוותי המדידה של מדבא משלבים בעבודתם שיטות מדידה חדשניות דוגמאת הRTK GPS וכן מדידות בעזרת מערכות ה Total Station, ומספקים שירותי מדידות שדה, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. תוצרי המדידה, בשילוב עם תוצרי מערכות ה CAD, משולבים בתהליכי הפקתן של מגוון מפות טופוגרפיות ומצביות מפורטות, וכן משמשים רכיב משלים למיפוי האוירי ותוצריו הפוטוגרמטריים, לשם קבלת תוצרי מיפוי מדוייקים ועדכניים.