Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
אנו בחברת מדבא מבינים את חשיבות תהליך רישום המקרקעין והסדרת זכויותיו של הלקוח בהן. החברה מלווה את לקוחותיה לכל אורכו של הליך רישום המקרקעין, על מכלול פעולותיו, ובכלל זה המדידה לצרכי רישום, הכנת תכנית הפרצלציה, אישורה במרכז למיפוי ישראל ורישומה בלשכות רישום המקרקעין (טאבו).
הכנת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר)
במסגרת זו מבוצעת חלוקה של המקרקעין בהתבסס על תכנית בניין עיר (תב"ע) בתוקף. מטרת תהליך הפרצלציה הינו שינוי מארג החלקות הקיים – ביטולן של החלקות הרשומות, התוויית החלקות החדשות בהתבסס על נתוני התב"ע, תוך חפיפה לגבולות המגרשים המותווים בתב"ע ומענה על הוראות תקנון התב"ע. לאחר מכן מבוצע נרשמות החלקות החדשות בלשכות רישום המקרקעין (טאבו), כל זאת על מנת לאפשר את רישום המקרקעין על שם הבעלים, המדינה או הרשויות. חברת מדבא מלווה את לקוחותיה לאורך כל שלבי עריכת התצ"ר, החל מהכנת תכנית לצרכי רישום המוגשת לאישור ועדת התכנון הבודקת כי אין סתירה בין התצ"ר לבין תכניות אחרות בתוקף, המקודמות באותו מרחב. בשלב הבא, מאושרת התכנית על ידי המרכז למיפוי ישראל (הכרזתו עליה "ככשרה לרישום"). ועד לרישומן של החלקות החדשות בלשכות רישום המקרקעין.
רישום פרצלציה
עם אישורה של תכנית לצרכי רישום כ"כשרה לרישום", יש לבצע רישום שלה בלשכת רישום המקרקעין. הליך הרישום יכלול הכנת תיק רישום ובו, בין היתר: נסחי רישום, מסמכי ייחוד (רישום) הערות אזהרה, שטרי איחוד וחלוקה, בקשה לרישום איחוד וחלוקה, ריכוז בעלויות, שיעבודים וצווים אחרים אם יש וכו'. חברת מדבא פיתחה מתודולוגיה ייחודית, מבוססת GIS, המסייעת בהליך ייחוד הערות האזהרה. כחלק ממתודולגיה זו מבוצע ניתוח מרחבי של מכלול התשריטים והתכניות המגדירים את המיקום הגיאוגרפי של החלקות/חלקי החלקות בגינן נרשמות ההערות, בהתחשב בייעודיהן ומכוח הסעיפים המתאימים בחוק התכנון והבנייה ופקודת המקרקעין.
הכנת תשריט בית משותף
לאחר רישום הקרקע על שם הבעלים, במקום בו קיים בית משותף, יש להכין תשריט במסגרתו מייחדים את הזכויות שיש לפרט או לחברה בנכס: דירות, אולמות, משרדים, מחסנים, חניות וכו'. בשל מורכבותו, תשריט הבית המשותף דורש מיומנות בהכנתו. בנוסף למדידת ושרטוט חלקי הנכס השונים, יש לכלול את חישובי השטחים ובכללם הצמדות לנכס (גינה, גג, חניה וכו').