Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
אחד מיעדיו של המרכז למיפוי ישראל הנה הגברת והגדלת היקף רישום הזכויות במקרקעין מכוחן של תכניות לצרכי רישום ואישורן. לשם כך פונה המרכז למיפוי ישראל למודדים מהשוק הפרטי לשם ביצוע ביקורת תכניות לצרכי רישום אשר הוכנו על ידי מודדים אחרים. שמעון ורזגר, מבעלי מדבא, הינו אחד מכ-15 מודדים המוכרים על ידי מפ"י כמודדים מבקרים. כמודד מבקר ביקר שמעון ורזגר מעל ל-370 תצ"רים, וליווה את תהליך אישורן ככשרות לרישום.

שמעון ורזגר, מבעלי מדבא, בעל תואר במשפטים מטעם מכללת שערי משפט, משמש כעד מומחה מטעם בתי משפט במגוון תיקים בנושאי מקרקעין, ומתמחה בהיבטים משפטיים של חוק התכנון והבנייה, הסדרי מקרקעין ובעלויות קרקע, ובכלל זה מתן פרשנות משפטית לתוכניות בניין ערים מקומיות, מחוזיות וארציות.