Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
בעולם העסקי של ימינו, קיימת חשיבות לכלים מיטביים המסייעים בארגון, ניהול וניתוח בסיסי הנתונים הארגוניים לשם שיפור וקיצור תהליך קבלת ההחלטות הארגוני. פעמים רבות מכיל בסיס הנתונים הארגוני מידע גיאוגרפי, אשר מהווה נדבך מידע חיוני בתהליך קבלת ההחלטות הארגוני. למדבא נסיון רב ומעמיק באפיון, פיתוח והטמעת פתרונות לניהול וארגון המידע המרחבי של הארגון. נסיונה המצטבר של החברה בפרוייקטים המאופיינים בריבוי מקורות מידע (מרחביים ואחרים), מתורגם להיצע של פתרונות מקיפים המאפשרים הטמעתו של מידע זה במסגרתו של בסיס נתונים ארגוני מרכזי. לרשות המשתמשים בארגון עומדים אמצעים שונים להצגה, תשאול, אחזור וניתוח של המידע הן באמצעים טקסטואליים מסורתיים (כגון דו"חות, גראפים וטבלאות) והן באמצעות ממשקים גראפיים עשירים המציגים את המידע בהקשרו המרחבי. ממשקים אלו מאפשרים הצגה ותשאול של מידע בחלקים שונים של שטח הפרוייקט, במגוון רמות פירוט, ומשמשים לקבלת תמונת מאקרו אודות הפרוייקט וכן מידע מיקרו של האירוע/האתר הבודד.
שילוב של מסורת וחדשנות טכנולוגית
כחברה מתחום המיפוי והמדידות, שמה מדבא דגש על עדכון מתמיד וקבוע בכלים ומתודולוגיות עבודה אשר נועדו בראש ובראשונה לשרת את קהל לקוחותיה. בעידן בו למידע המרחבי תרומה חיונית לתהליך קבלת ההחלטות הארגוני, קיימת חשיבות לפיתוחם של אמצעים וטכנולוגיות המשלבים תחומים מסורתיים דוגמאת המדידות, המיפוי והגיאודזיה יחדיו עם טכנולוגיות מחשוב המאפשרות הנגשה של סוגי מידע אלו. בהתאם לדרישות הלקוח, וכחלק מתהליך האפיון, מותאמים פתרונות אלו לסביבת העבודה הדרושה (Desktop/Web/Mobile). כלים אלו נועדו לתת מענה לצרכי השליטה והבקרה עבור פרויקטים עתירי שטח, על מגוון מקורות המידע הדרוש, ומאפשרים ללקוח גישה נוחה וקלה למכלול המידע הנדרש לשם הוצאתו לפועל ופעילותו השוטפת של הפרויקט.
מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) בארגון
עם כניסתן והתבססותן של טכנולוגיות RIA (Reach Internet Applications), דוגמת Adobe Flex / MS Silverlight / HTML5 / JavaScript , המאפשרות הצגה ויזואלית ופונקציונאלית עשירה של תכנים ומידע בסביבת ה-WEB, אנו עדים למעבר של יכולות ויישומי GIS מסביבת המחשוב האישית לסביבת ה-WEB הארגונית. בחברת מדבא רתמנו טכנולוגיות אלו לשם פיתוחן של מגוון פתרונות המיושמים כבר היום בפרויקטים עתירי שטח המאופיינים בריבוי מקורות מידע, מרחביים ואחרים. פתרונות אלו מבוססים על דפדפני האנטרנט הנפוצים, המספקים גישה נוחה ואינטואיטיבית למערכות מידע גיאוגרפיות מבוססות Web, הכוללות מגוון כלים עשיר. כלים אלו מאפשרים לא רק הצגה של המידע ותשאול של בסיס הנתונים של הפרויקט, אלא גם את ניתוחו כחלק מתהליך קבלת ההחלטות.
מידע ובסיסי נתונים מרחביים
למדבא נסיון רב ומעמיק באפיון, פיתוח והטמעת בסיסי נתונים מרחביים. נסיונה המצטבר של החברה בפרוייקטים המאופיינים בריבוי מקורות מידע (מרחביים ואחרים), מתורגם להיצע של פתרונות מקיפים המאפשרים הטמעתו של מידע זה במסגרתו של בסיס נתונים ארגוני מרכזי. לרשות המשתמשים בארגון עומדים אמצעים שונים להצגה, תשאול, אחזור וניתוח של המידע הן באמצעים טקסטואליים מסורתיים (כגון דו"חות, גראפים וטבלאות) והן באמצעות ממשקים גראפיים עשירים המציגים את המידע בהקשרו המרחבי. ממשקים אלו מאפשרים הצגה ותשאול של בסיס הנתונים והמידע המאורגן בו בחלקים שונים של שטח הפרוייקט, במגוון רמות פירוט, ומשמשים לקבלת תמונת מאקרו אודות הפרוייקט וכן מידע מיקרו של האירוע/האתר הבודד.