Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
צילום אוירי נועד לספק תמונת מצב עדכנית של השטח הממופה. בעזרת מצלמה אוירית המוצבת על מטוס מבוצעת סדרת צילומים המפיקה צילומים בחפיפה מרחבית של כ - 60% - 80%. בצורה זו ניתן להבטיח כי כלל השטח הנדרש אכן מצולם באופן המאפשר קבלת מודלים תלת-מימדיים, הניתנים לפתרון גאוגרפי. לתוך תהליך הפתרון מוכנסים פרמטרים הקשורים לעיוותי ואורך מוקד העדשה, גובה הצילום ונתוני GPS הנדגמים בשעת הצילום.
צילום אוירי
לחברת מדבא נסיון רב בתחום הצילום האוירי, בהיקפי שטח גדולים, בארץ ובעולם. לחברה מטוס בבעלותה, וכן מערכת צילום אוירית דיגיטאלית חדשנית המאושרת על ידי המרכז למיפוי ישראל לצילומי אורתופוטו. מערכת זו מושתת על רכיבים מוטסים וקרקעיים, והיא מספקת פתרון כולל לתהליך הצילום האוירי על מגוון שלביו. נסיונה העשיר של החברה, מאפשר לה לבצע גיחות צילום אוירי תחת מגוון תנאי מזג אויר ותנאי הארה, גם כאלה שאינם אופטימאליים, תוך שהיא מספקת ללקוחותיה תוצרים באיכות גבוהה ביותר, העומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר. בנוסף, לחברה נסיון בהתאמתם של כלי טיס לצרכי צילום, בהתבסס על מאפייני מערכת הצילום ודגם המטוס.
צילום אוירי אלכסוני
חברת מדבא מספקת שירותי צילום אויר אלכסוני, המאפשרים כיסוי של שטח נרחב, הגם שחלקיו השונים מאופיינים בערכי קנה מידה שאינם אחידים. הצילומים המתקבלים, מתמקדים במטרה/אובייקט הממוקם בשטח הפרויקט או מספקים תמונה פנורמית, בזוית מבט לא שגרתית, של מרחב הפרויקט. התוצרים, המתקבלים במגוון רמות אבחנה (רזולוציה), ניתנים לעיגון מרחבי ולשילוב במגוון פתרונות לניהול ובקרה של פרוייקטים בעלי אופי מרחבי.
מיפוי פוטוגרמטרי
בעזרת מערכות פענוח בתלת מימד מתאפשר ניתוח של נתוני הגובה והאוביקטים בשטח. בתהליך הפענוח מתורגם הצילום האוירי למידע וקטורי מפורט בעל מיקום ידוע ומדוייק במרחב התלת-מימדי. לשם כך, עושה חברת מדבא שימוש בטכנולוגיות 3D עדכניות וחדשניות לפענוח תצלומי האויר. מידע זה משמש בהמשך להפקתן של מגוון מפות טופוגרפיות ומפות מצביות אחרות. המידע הפוטוגרמטרי מפוענח בקנ"מ מפורט, על פי צרכי הלקוח ובכלל זה קנ"מ המתאים להפקתן של מפות ומידע לקראת תכנון וביצוע.