Medva Homepage
שפה:  עברית / English
Medva Homepage
הפקת מפות
בין אם כחלק ממכלול שירותי המיפוי של החברה ובין אם לצרכיו היחודיים של הלקוח, לחברת מדבא נסיון עשיר בהפקתן של מגוון מפות. לצד מוצרי המדידה המסורתיים המאפיינים את תחום המדידות, החברה מספקת מוצרי מיפוי ושכבות מידע מבוססות GIS, עבור מגוון קנ"מ, למגוון שימושים. תהליך הפקת שכבות המידע עליהן מבוססות מפות אלו, מבוסס על מקורות מידע כגון צילומי אויר, LIDAR, צילומי חזיתות וכו'. טכניקות אלו מאפשרות, בין היתר, תהליכי עדכון של המידע כמעט בכל זמן נתון.
בין יתר מוצרי המיפוי והמדידה של החברה ניתן למצוא:
1. מפות טופוגרפיות
מפות המתארות את התשתית הגיאודטית, התכסית והתבליט בשטח. המפה תכלול מידע נוסף כגון מבנים, דרכים ומסילות, קירות תומכים, מצוקים, מקווי מים ונחלים, עמודי חשמל וטלפון, שוחות בקרה, עצים וגדרות קבועים וכו'.
2. מפות רקע
מפות טופוגרפית המשמשות כרקע לתכניות מתאר מקומיות ומחוזיות, בקנ"מ 1:5,000 – 1:1,250, ומותאמות לנוהל מבא"ת.
3. מפות לתכנון מפורט
מפות טופוגרפיות בקנ"מ 1:250 או 1:500 על פי רוב.
4. מפות טופוקדסטריות
מפות המתארות את נתוני ההסדר (גושים/חלקות) על רקע טופוגרפי.
5. מפות פוטוגרמטריות
מפות טופוגרפיות המופקות על סמך פענות תצלומי אויר מעוגנים לרשת קואורדינטות. מפות אלו מותאמות ומשורטטות בקנ"מ של 1:500 – 1:10,000, על פי הדרישה. בנוסף, תוצרי המיפוי הפוטוגרמטרי ניתנים להטמעה גם בבסיסי נתונים מרחביים המשולבים במסגרתן של מערכות מידע גיאוגרפיות. החברה עושה שימוש בטכנולוגיות 3D עדכניות לפענוח צילום אוירי ורתימתם להפקתם של מגוון שכבות מידע וקטוריות.
6. מפות הנדסיות
הכוללות חתכי אורך/רוחב המשמשים על פי רוב לתכנון עבודות עפר, כבישים וניקוז.
7. מפת-תצלום
מפות אורתופוטו, המופקות מצילום אויר. הצילום המיושר מהווה את רקע המפה, וכל פרט בצילום מופיע בקנ"מ אמיתי, ונתון במערכת קואורדינטות ידועה.
8. מפות מצביות
מפות טופוגרפית ללא תבליט.
9. מפות לתיעוד ולשימור מבנים
לתיעוד, שחזור או שימור על פי חוק. מפות אלו כוללות בין השאר שרטוט חזיתות המבנה וכן חתכים לאורכו/רוחבו.
10. מפות לצרכי רישום
המתארת חלקות ארעיות חדשות בהתאם לתכנית מתאר בתוקף או בהתאם לצוו בית משפט.
11. מפות חתכים
המאפשרות הצגה של נתוני מרחק וגובה בין נקודות, בצורת חתך אנכי לאורך או לרוחב (כבישים, תעלות וכו').